Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кризистүү кырдаалдарда башкаруу борбору жөнүндө ЖОБО

0
1 356 просмотров
    Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2014-жылдын 19-мартындагы
№ 170 токтомуна
тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кризистүү кырдаалдарда башкаруу борбору жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 209 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Жалпы жоболор
 2. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (мындан ары — Министрлик) алдындагы Кризистүү кырдаалдарда башкаруу борбору (мындан ары — Борбор) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ведомствого караштуу бөлүнүшү болуп эсептелет.
 3. Борбор Кыргыз Республикасында өзгөчө жана кризистүү кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык-башкаруу тутумун күнүмдүк башкаруучу орган (мындан ары — бирдиктүү маалыматтык-башкаруу тутуму) болуп саналат жана өзгөчө, кризистүү кырдаалдарда ыкчам башкаруу максатында Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун (мындан ары — ЖКМТ) функциялык, аймактык көмөкчү тутумдарынын маалыматтык ресурстарын жана мүмкүнчүлүктөрүн бириктирүүгө арналган.
 4. Борбор өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын «Жарандык коргонуу жөнүндө» Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.
 5. Борбор мамлекеттик мекеменин уюштуруу-укуктук формасында иштеген юридикалык жактын укук жөндөмдүүлүгүнө ээ, Кыргыз Республикасынын Казына тутумунда эсептери, өз алдынча балансы, негизги жана жүгүртүлүүчү каражаттары болот.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 209 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Борбордо Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гербинин сүрөтү түшүрүлүп, аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү жана башка мөөрлөрү, штамптары, белгиленген үлгүдөгү бланктары болот.
 2. Борбордун толук расмий аталышы:

— мамлекеттик тилде: «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Кризистүү кырдаалдарда башкаруу борбору»;

— расмий тилде: «Центр управления в кризисных ситуациях при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики».

 1. Борбордун юридикалык дареги: 723510, Кыргыз Республикасы, Ош шаары, Р.Муминова көчөсү, 11.
 2. Борбордун максаттары, милдеттери жана функциялары
 3. Борбордун максаттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

— бардык деңгээлдердеги мамлекеттик бийлик органдарынын, жарандык коргонуу күчтөрүнүн, калктын иш-аракеттерин ыкчам башкарууну уюштуруу жана координациялоо;

— жарандык коргонуу маселеси боюнча маалыматтарды белгиленген тартипте топтоо, иштеп чыгуу, тийиштүү чечимдерди даярдоо жана кызыкдар тараптар менен дайындарды алмашуу;

— өзгөчө кырдаалдар жөнүндө өз убагында кабарлоону жана ыкчам маалымдоону уюштуруу жана камсыздоо.

 1. Борбордун негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

— коркунучтуу табигый процесстер жөнүндө дайындардын бириктирилген банктарын түзүү, ошондой эле андан ары жалпылоо жана окуянын өнүгүшүн божомолдоо үчүн өзгөчө жана кризистүү кырдаалдар тууралуу статистикалык дайындарды жүргүзүү;

— заманбап техникалык каражаттарды жана технологияларды колдонуунун негизинде, жарандарды өзгөчө жана кризистүү кырдаалдар жөнүндө убагында кабарлоону жана ыкчам маалымдоону уюштуруу жана камсыздоо;

— 112-бирдиктүү мамлекеттик нөөмөттүк-диспетчердик кызматтын жана Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында калкты маалымдоонун жана кабарлоонун жалпы мамлекеттик комплекстүү системасынын ишин координациялоо;

— өзгөчө кырдаалдарды жоюуну жетектөө үчүн күчтөрдүн жана каражаттардын эсебин аныктоо, ыкчам пландоо жана тийиштүү чечимдерди даярдоо, ведомстволор аралык өз ара байланышта иштешүүнү уюштуруу, Жарандык коргонуу жаатындагы ыкчам топтордун, министрликтердин жана ведомстволордун, авариялык-куткаруучу командалардын жана шашылыш кызматтардын иш-аракеттерин координациялоо.

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги № 209 токтомунун редакциясына ылайык)

 1. Борбор өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда төмөндөгү функцияларды аткарат:

— өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча реалдуу маалымдарды чогултат, талдайт жана баалайт;

— ЖКМТнын бирдиктүү маалымат базасын тутумдаштырат жана жүргүзөт, анын ичинде Борбордун Геомаалыматтык тутумдарынын, колдонмо жана тутумдук программалык камсыздоонун иштешин камсыздоонун, Борбордун ишин техникалык колдоонун негизинде тутумдаштырат жана жүргүзөт;

— чечимдерди кабыл алууну колдоо тутумунун иштөөсүн камсыз кылуучу маалымат базасын киргизет жана өнүктүрөт;

— конференцияларды, семинарларды жана башка иш-чараларды өткөрүү жолу менен өзгөчө кырдаалдардан калкты жана аймактарды коргоо жаатындагы билимдерди пропагандалайт жана жайылтат;

— байланыш түйүндөрүнүн, башкаруу пункттарынын жана автоматташтырылган кабарландыруу тутумунун абалын, ошондой эле алардын туруктуу иштешинин камсыздалышын контролдойт;

— республиканын министрликтеринин жана ведомстволорунун нөөмөттүк-диспетчердик кызматтарынын жарандык коргонуу маселеси боюнча иштерин координациялайт;

— ЖКМТ органдарынын Борбордун компетенциясына тиешелүү маселелер боюнча автоматташтырылган маалымат-башкаруу тутумун (мындан ары — Автоматташтырылган тутум) түзүү, өнүктүрүү жана туруктуу иштетүү боюнча иш-чараларды координациялайт.

 1. 3. Борбордун укуктары
 2. Борбор өзүнүн милдеттерин аткаруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

— министрликтер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара байланышта иштешүүгө;

— алынган буйруктарды, сигналдарды, буюрмаларды нөөмөттөгү ыкчам кезметтерге, ыкчам топторго, ыкчам штабга, Кыргыз Республикасынын жарандык коргонуу кызматтарына жана министрликтердин түзүмдүк бөлүнүштөрүнө жеткирүүгө;

— шашылыш кызматтардын жана бирге аракеттенүүчү мамлекеттик түзүмдөрдүн ыкчам нөөмөтчүлөрүнөн, нөөмөттүк-диспетчердик кызматтардан божомолдонгон жана болуп жаткан өзгөчө кырдаалдар, дайым даярдыкта турган күчтөрдүн жана каражаттардын абалы жөнүндөгү ыкчам маалыматтарды, документтерди, материалдарды, маалымкаттарды жана башка маалымдарды, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча жүргүзүлгөн иштер жөнүндөгү отчетторду суроого жана абал жөнүндө дайындарды жалпылоо максатында белгиленген тартипте алууга;

— өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу боюнча сунуш киргизүүгө;

— байланыш түзүү жана маалымат берүү үчүн байланыштын республикалык тутумдарын жана ЖКМТнын башкаруу органдарынын байланыш тарамдарын артыкчылыктуу тартипте колдонууга;

— республиканын ЖКМТнын ыкчам башкаруу боюнча иш-чараларды автоматташтыруу жана маалыматташтыруу маселелерин чечүү үчүн товарларды жеткирип берүүгө, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө белгиленген тартипте тендерлерди өткөрүүгө;

— Борбордун программалык-техникалык каражаттарынын комплекстерин жана байланыш тутумун комплектилөө, жабдуу, модернизациялоо жана тейлөө маселелери боюнча долбоордук-сметалык документтерди даярдоого белгиленген тартипте катышууга;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка укуктарды ишке ашырууга.

 1. Борбордун ишин уюштуруу
 2. Борбордун ишин Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги контролдойт жана координациялайт.
 3. Борборду Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу начальник башкарат.

Борбордо начальниктин орун басарынын кызмат оруну каралган, ал кызматка Борбордун начальнигинин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан дайындалат жана кызматтан бошотулат.

 1. Борбордун начальниги:

— өзүнүн ишинде министрге түздөн-түз, анын тапшыруусу боюнча — министрдин тейлөөчү орун басарына баш ийет жана Борбордун бардык кызматкерлери үчүн түздөн-түз начальник болуп эсептелет;

— Борбордун ишин жетектейт жана Борборго жүктөлгөн милдеттердин жана функциялардын аткарылышы жана иштин натыйжалары үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Министрликтин чечимдеринин аткарылышын камсыз кылат;

— Борбордун атынан ишеним катсыз эле иштейт, республиканын бардык мамлекеттик органдарында жана уюмдарында, жалпы юрисдикциядагы соттордо анын кызыкчылыгын коргойт, келишимдерди түзөт, ишеним каттарды берет, банктарда алыш-бериш жана башка эсептерди ачат, банктык жана финансылык документтерге кол коет;

— өзүнүн компетенциясынын чегинде Борбордун буйруктарын, буюрмаларын чыгарат, көрсөтмөлөрдү берет жана алардын аткарылышын текшерүүнү уюштурат;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Борбордун мүлкүн, финансылык каражаттарын башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алат жана финансылык-чарбалык иши үчүн толук жоопкерчилик тартат;

— Борбордун түзүмүн жана штаттык санын тейлөөчү орун басарлар менен макулдашып министрдин бекитүүсүнө берет;

— Борбордун түзүмдүк бөлүнүштөрү жана кызматкерлеринин кызматтык нускамалары жөнүндө жоболорду бекитет;

— Борбордун мамлекеттик кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамына, ал эми башка кызматкерлерди — эмгек мыйзамдарына ылайык кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, ошондой эле аларга сыйлоо жана жаза чараларын колдонот;

— Борбордун аскер кызматчыларына карата Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Тартиптик уставында каралган укуктарды колдонот.

 1. Борборду каржылоо
 2. Борборду кармоого кеткен чыгымдар республикалык бюджеттин каражаттарынын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактардын эсебинен каржыланат.
 3. Корутунду жоболор
 4. Борборду кайра уюштуруу же жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.
 5. Борбор жоюлган учурда документтери «Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

Print Friendly, PDF & Email