Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу аскерлери жөнүндө жобосу

0
1 312 просмотров

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын

10-январындагы

N 5 токтому менен бекитилген

Кыргыз Республикасынын Жарандык

коргонуу аскерлери жөнүндө

ЖОБО

1. Жалпы жоболор

2. Жарандык коргонуу аскерлеринин милдеттери

3. Жарандык коргонуу аскерлерин колдонуу

4. Жарандык коргонуу аскерлеринин ишин уюштуруу

5. Жарандык коргонуу аскерлерин комплекттөө жана даярдоо

6. Жарандык коргонуу аскерлерин камсыз кылуу

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу аскерлери (мындан ары — Жарандык коргонуу аскерлери) — бул тынчтык жана согуш мезгилинде Жарандык коргонуу милдеттерин чечүү үчүн атайын даярдалган аскер бөлүктөрү жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кошуундары.

2. Жарандык коргонуу аскерлери өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болгон, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык ишке ашырат.

3. Жарандык коргонуу аскерлери чыныгы жана шарттуу аталышка ээ. Аскер бөлүктөрүнүн же кошуундардын чыныгы аталышы бардык иштелип чыгуучу документтерде «Жашыруун» деген гриф менен көрсөтүлөт, калган учурларда шарттуу аталышы көрсөтүлөт.

2. Жарандык коргонуу аскерлеринин милдеттери

4. «Жарандык коргонуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-беренесине ылайык Жарандык коргонуу аскерлерине төмөнкү негизги милдеттер жүктөлөт:

1) тынчтык мезгилинде:

— бөлүктөрдү жана бөлүмчөлөрдү өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча милдеттерди аткарууга дайыма даярдыкта кармоо;

— согуш мезгилинде даярдоо жана жайылтуу боюнча мобилизациялык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү;

— ыктыярдуу куткаруучу түзүмдөрдү түзүү жана даярдоо;

— тынчтык жана согуш мезгилинде авариялык-куткаруучу жана башка кечиктирилгис иштерди жайылтуу жана өткөрүү үчүн багытталган курал-жарактарды, техникаларды, башка материалдык-техникалык каражаттарды топтоо, жайгаштыруу, сактоо жана өз мезгилинде жаңылоо;

— өзгөчө кырдаалдар зоналарында жана аларга баруу маршруттарында чалгындоонун ар кандай түрлөрүн жүргүзүү;

— Кыргыз Республикасынын аймагында, ошондой эле белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын эл аралык макулдашууларына ылайык чет өлкөлүк мамлекеттердин аймактарында КМШнын Күчтөрүнүн корпусунун курамында ар түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин токтотуу жана жоюу боюнча авариялык-куткаруучу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү;

— жабыр тарткан калкты биринчи кезекте жашоо-тиричилигин камсыздоочу каражаттар менен камсыз кылууга жана аларга медициналык жардам көрсөтүүгө катышуу;

— ведомстволук, ыктыярдуу жана башка куткаруучу, өрт өчүрүүчү түзүмдөрдү, ошондой эле авариялык-куткаруучу жана башка кечиктирилгис иштерге тартылуучу башка күчтөрдү жана каражаттарды оперативдүү башкаруу;

— аткаруу бийлиги органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана уюмдар менен авариялык-куткаруучу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүүгө катышуу үчүн алардын күчтөрүн жана каражаттарын тартуу планында өз ара аракеттенүү;

— авариялык-куткаруучу жана башка кечиктирилгис иштерди жүргүзүү тармагындагы илимий-изилдөө жана тажрыйба-конструктордук иштерге катышуу жана аларды ишке ашыруу;

— Жарандык коргонуу аскерлеринин кадрларын даярдоону жана кайра даярдоону, алардын квалификациясын жана кесиптик чеберчилигин жогорулатууну уюштуруу жана ишке ашыруу, окуу процессин программалык-методикалык жактан камсыз кылуу;

— Жарандык коргонуу аскерлеринин бөлүктөрүнүн жана бөлүмчөлөрүнүн күжүрмөн жана атайын даярдыгын өркүндөтүүгө багытталган эл аралык машыгууларга, мелдештерге, жыйындарга, семинарларга жана иш-чараларга катышуу;

2) согуш мезгилинде:

— бөлүктөрдү жана кошуундарды согуш мезгилиндеги штат боюнча мобилизациялоо жана жайылтуу;

— Жарандык коргонуу күчтөрүн согуштук иш-аракеттерди жүргүзүүнүн натыйжасында келип чыккан кыйроо очокторуна жана өзгөчө кырдаал зоналарына киргизүүнү камсыз кылуу;

— Жарандык коргонуу күчтөрү баруучу маршруттарда жана өзгөчө кырдаалдар зоналарында чалгындоонун ар кандай түрлөрүн жүргүзүү;

— калктын турмуш-тиричилигин камсыздоочу объекттерди калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүүгө катышуу, аэродромдорду, жолдорду, өткөөлдөрдү жана ооруктун инфратүзүлүшүнүн башка маанилүү элементтерин калыбына келтирүү менен байланышкан аймактык коргонуунун өзүнчө милдеттерин аткаруу, душмандын диверсиялык-чалгындоо топтору менен күрөшүү;

— ритуалдык иш-чараларды өткөрүү.

3. Жарандык коргонуу аскерлерин колдонуу

5. Жарандык коргонуу аскерлери авариялык-куткаруучу жана башка кечиктирилгис издөө-куткаруучу иштерди жүргүзүү, жабыркаган калкка жардам көрсөтүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, гуманитардык жүктөрдү жеткирүү үчүн колдонулат.

6. Жарандык коргонуу аскерлерин тынчтык мезгилинде колдонуу Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан ишке ашырылат. Жарандык коргонуу аскерлерин мамлекет ичиндеги саясий маселелерди чечүү үчүн колдонууга тыюу салынат.

7. Кыргыз Республикасынын аймагына куралдуу кол салуу болгон учурда Жарандык коргонуу аскерлерин мобилизациялоо, аларды күжүрмөн даярдыктын жогорку деңгээлине келтирүү жана аймактык коргонуунун, стратегиялык обьекттерди жарандык коргоонун милдеттерин аткаруу үчүн колдонуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте ишке ашырылат.

8. Жарандык коргонуу аскерлерин мобилизациялоо жана күжүрмөн даярдыкка келтирүү тартиби «Кыргыз Республикасындагы мобилизациялык даярдык жана мобилизация жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Башкы штабы менен өз ара аракеттенүүдө жана анын жетекчилиги алдында аныкталат.

9. Жарандык коргонуу аскерлерин комплекттөө жана мобилизациялык ресурстар менен камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын аскер комиссариаттары тарабынан ишке ашырылат.

10. Жарандык коргонуу аскерлерине жүктөлгөн милдеттерди аткаруу тартиби ушул Жобо менен аныкталат, ошондой эле:

— тынчтык мезгилинде — тынчтык мезгилинде Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу планы, Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу даярдыгынын планы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчисинин буйруктары жана тескемелери менен;

— согуш мезгилинде — согуш мезгилиндеги Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу планы, аймактык коргоонун планы жана директивалары менен аныкталат.

11. Жарандык коргонуу аскерлерин биргелешкен машыгууларга тартуу Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчисинин макулдугу боюнча жүргүзүлөт.

4. Жарандык коргонуу аскерлеринин ишин уюштуруу

12. Жарандык коргонуу аскерлерин башкаруу Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын жетекчиси тарабынан ишке ашырылат.

5. Жарандык коргонуу аскерлерин комплекттөө жана даярдоо

13. Жарандык коргонуу аскерлерин комплекттөө Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрү үчүн белгиленген тартипте, «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүлөт.

14. Жарандык коргонуу аскерлеринде күжүрмөн жана атайын даярдык Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин — Жарандык коргонуу начальнигинин уюштуруу-методикалык көрсөтмөлөрүнө, өздүк курамды күжүрмөн жана атайын даярдоо программаларына жана пландарына ылайык уюштурулат жана өткөрүлөт.

6. Жарандык коргонуу аскерлерин камсыз кылуу

15. Жарандык коргонуу аскерлерин каржылоо республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт.

16. Жарандык коргонуу аскерлеринин ишин камсыздоо үчүн курал-жарак, аскердик жана атайын техникалар, ок-дарылар, атайын шаймандар, каражаттар жана мүлк менен камсыз кылууну Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырат.

17. Жарандык коргонуу аскерлеринин курал-жарактарын, аскердик жана атайын техникаларын капиталдык оңдоо Кыргыз Республикасынын Жарандык коргонуу жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын каражатынын эсебинен жүргүзүлөт.

18. Жарандык коргонуу аскерлеринин аскер кызматчыларынын аскер кызматын өтөөсү, үлүштүн бардык түрлөрү, пенсия менен камсыз кылуу, социалдык жактан коргоо жана камсыздандыруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

Print Friendly, PDF & Email