Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун 2018-2030-жылдарга (1-этап 2018-2020 жылдар) концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планына мониторинг жүргүзүү индикаторунун жана баалоонун матрицасы

0
1 543 просмотров
Милдеттер Индикатор-дун

аталышы

Өлчөө бирдиги Базалык жыл Аралыктык индикаторлор (жылдык) Акыркы индикатор-лор же максаттуу көрсөткүчтөр Жооптуу орган
1-этап

(2018 ж.)

2-этап

(2019-2020 жылдар)

3-этап

(2021-2022 жылдар)

Түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүнүн жана божомолдоо-нун Бирдиктүү системасын ишке киргизүү Мониторинг жүргүзүү системасы ТЭНди иштеп чыгуу Мониторинг жүргүзүү системасы-нын ишин жөнгө салуучу ЧУАларды иштеп чыгуу Мониторинг жүргүзүү системасынын ишин жөнгө-салуучу ЧУАларды кабыл алуу

 

 

Бирдиктүү мониторинг жүргүзүү система-сынын айрым компонент-терин пилоттоо Бирдиктүү мониторинг жүргүзүү системасы-нын айрым компоненттерин ишке киргизүү ӨКМ, донорлор (макул-дашуу боюнча)
Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча чаралардын натыйжалуулугун  жогорулатуу  үчүн Жарандык коргонуу жаатында кырсыктардын коркунучун баалоо жана илимий-изилдөө иштерин  жүргүзүү Коркунучтар-ды баалоо боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөр-дүн саны Изилдөөлөр 4 4 4 4 12 ӨКМ,

УИА (макул-дашуу боюнча), БАЖИИ (макул-дашуу боюнча),

донорлор (макул-дашуу боюнча)

Калктын коопсуздук маданиятын жогорулатуу Окууга тартылган калктын саны, алардын ичинде кызмат адамдары Адам 11500 12000  13000 14000 49000 ӨКМ, ММТМ, КРӨнүн облустар-дагы өкүлдөрү, донорлор (макулдашуу боюнча)
4. Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын ченемдик укуктук базасын жана уюштуруу түзүмүн өнүктүрүү Жарандык коргоонун мамлекеттик системасы-нын жаңыртылган

түзүмү

Жарандык коргонуунун кызматтары жөнүндө жоболор 0 Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасы-нын кызматтары жөнүндө жоболордун долбоорлорун иштеп чыгуу Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын кызматтары жөнүндө жоболордун долбоорлорун бекитүү Жарандык коргонуу жаатындагы көзөмөлдөө механизмин иштеп чыгуу жана бекитүү Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасы-нын түзүмү

азыркы шарттарга  ылайык келтирилди

ӨКМ, министр-ликтер, ведомство-лор
5. Мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу секторлорунун ишине кырсыктар коркунучун башкаруу аспекттерин киргизүү жана кызыктар тараптардын ортосунда өз ара аракеттешүүнү кеңейтүү

 

Кырсыктар коркунучун азайтуу/ Жарандык коргонуу боюнча программа-ларды/план-дарды кабыл алган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары-нын үлүшү % 0 20% 20% 20% 60% КРӨнүн облустар-дагы өкүлү,

ӨКМ,

ЖƟБО (макул-дашуу боюнча)

Кырсыктар коркунучун азайтуу/ Жарандык коргонуу боюнча  тармактык программалар/ пландар Пландардын саны 0 3 4 4 11 план

 

Министр-ликтер, ведомство-лор
6. Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда Бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасынын автоматташтырылган башкаруу жана кабарлоо системасын өнүктүрүү

 

Бирдиктүү маалыматтык башкарууу системасы-нын компонент-тери менен аймактарды камтуу

 

Облус/шаар 2 2

 

2 3 7 облус,

2 шаар (Бишкек, Ош)

ӨКМ,

МТБМК, донорлор (макул-дашуу боюнча)

 

 

7. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу,  анын ичинде климаттын өзгөрүү шартында кооптуулук деңгээлин азайтуу боюнча чараларды ишке ашыруу Калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдар-дан коргоо боюнча объектилер-дин саны Объектилердин саны 300 320 340 360 1020 объект ӨКМ,

КРӨнүн облустар-дагы өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарлары

8. Кырсыктардын коркунучунан камсыздандырууну өнүктүрүү жана кырсыктардын коркунучун азайтууга ички инвестицияларды тартууга дем берүү Камсыздан-дырылган турак жайлардын  үлүшү % 0 5 5 5 15 % Финкөзөмөл,

донорлор (макул-дашуу боюнча)

9. Социалдык объектилердин жана инфратүзүмдөрдүн кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу Реконструк-цияланган объектилер-дин саны

 

Объектилер-дин саны 0 10 10 10 30 БИМ,

ССМ,

ƟКМ,

Курулуш агенттиги

 

10. Даярдык деңгээлин жана чара көрүү потенциалын жогорулатуу, анын ичинде шашылыш кызматтардын дагы Өрттөн-куткаруу кызматтары-нын саны Кызматтардын саны 27 кызмат 7 7 8 22 ӨКМ, донорлор (макул-дашуу боюнча)
11. Жарандык коргонууну уюштуруу жана жүргүзүү боюнча кызмат адамдарын даярдоо системасын өнүктүрүү Заманбап методдорду  колдонуу менен жакшыртыл-ган окуу программалары Окуу программаларынын саны 0 1 1 1  3 ƟКМ, БИМ
12. Өзгөчө кырдаалдардан кийин калыбына келтирүүдө координациялоо механизмин өркүндөтүү Өзгөчө кырдаалдар-дан кийин калыбына келтирүүнү уюштуруу-нун негиздери боюнча ЧУА ЧУА

 

ЧУАнын жоктугу

 

ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана  макулдашуу

 

ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана  макулдашуу

 

ЧУА долбоорун кабыл алуу

 

 

ЧУА

 

ӨКМ

 

Кыскартуулардын тизмеси:

КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

 

ӨКМ Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги
БИМ

ССМ

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги

ММТМ Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги
Курулуш агенттиги Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги
УИА Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы
БАЖИИ Борбордук Азиянын жерди прикладдык изилдөө институту
ЖК Жарандык коргонуу
ЖКМС Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасы
ЧУА ченемдик укуктук актылар
ТЭН Техникалык-экономикалык негиздеме

 

Print Friendly, PDF & Email