Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун 2018-2030-жылдарга (1-этап – 2018-2022-жылдар) концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планынын бюджети

0
615 просмотров

Өлчөө бирдиги – миң сом

Милдеттер Чаралар Ишке ашыруу мөөнөттөрү Чараларды ишке ашырууга ресурстарды  керектөөлөр Чараларды ишке ашырууга

каржылоо мүмкүнчүлүгү

Финансылык үзгүлтүк
Чараларды ишке ашырууга баардыгы (1+2) Бюджет (1) Бюджеттен тышкары

каражаттар (2)

Чараларды ишке ашырууга баардыгы (1+2) Бюджет (1) Бюджеттен тышкары каражаттар

(2)

Чараларды ишке

ашырууга баардыгы (1+2)

Бюджет (1) Бюджеттен тышкары

каражаттар (2)

 

Республикалык бюджет Жергиликтүү

бюджеттер

Республикалык бюджет Жергиликтүү бюджеттер Көлөм Каржылоо булагы Республикалык бюджет Жергиликтүү бюджеттер
1-артыкчылыктуу багыт 1: Кырсык коркунучу тууралуу билимди жогорулатуу
 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ар түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу 1.1.Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү,  маалымат топтоо жана иштеп чыгуунун комплекстүү системасынын уюштуруу- укуктук негиздерин түзүү 2019-ж.

I квар-тал

763,0 540,0 223,0 763,0 540,0 223,0 До-норлор
1.2. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоонун комплекстүү системасынын маалыматтарын иштеп чыгуу борборун түзүү 2019-ж. 11 900,0 11 900,0 11 900,0 11 900,0   БУУӨП
1.3. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү боюнча маалыматтардын  веб-порталын түзүү жана коркунучтарга байкоо жүргүзүүгө калкты тартуу механизимдерин  түзүү 2020-ж.  26 520,0 26 520,0 26 520,0 26520,0 ДБ
1.4. Өзгөчө

кырдаалдарга

мониторинг

жүргүзүү жана

божомолдоонун

мобилдүү

пункттарын түзүү

жана мониторинг

жүргүзүүнүн

адистештирилген

тармактарын

модернизациялоо

2020-ж.

IV квар-тал

 13 600,0 13 600,0 14 600,0   14600,0  БУУӨП  —
1.5. Мөңгүлөргө жана жырылып кетүү кооптуулугу бар көлдөргө мониторинг жүргүзүү максатында Климаттын өзгөрүшү жана гляциялогиялык изилдөө борборун түзүү 2020-ж.

IV квар-тал

5 761,0  5 761,0 5 761,0 5 761,0
1.6. Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү статистикалык отчеттордун формаларын иштеп чыгуу жана өркүндөтүү, анын ичинде зыяндарды, чыгымдарды жана жоготууларды баалоо боюнча 2018-ж.

IV квар-тал

893,0 893,0 893,0  — 893,0 До-норлор
2. Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча чаралардын натыйжалуу-лугун жогорулатуу  үчүн Жарандык коргонуу жаатында кырсыктардын коркунучун баалоо жана илимий-изилдөө иштерин  жүргүзүү 2.1.Сейсмикалуулугу 8 жана андан жогору баллды түзгөн зоналардагы турак-жай курулуштарынын сейсмикалык туруктуулугун баалоо жана маалымат базасын түзүү (1-этапты ишке ашыруу) 2018-2022- жыл-дар 44 000,0 44 000,0  44 000,0  44 000,0
2.2. Мүмкүн болуучу зыяндарды азайтуу максатында коркунучтарды башкаруу боюнча чараларды иштеп чыгуу жана ири калктуу конуштардын аймактарынын сейсмикалык коркунучун баалоо 2018-2022- жыл-дар 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0
2.3. Биологиялык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу үчүн Кыргыз Республикасы-нын аймагын эпизоотиялык зоналарга бөлүү 2018-2022- жыл-дар 1 060,0 1 060,0 1 060,0 1 060,0
2.4. Коркунучтуу өндүрүш объектилеринен чыккан опурталдарды баалоо 2018-2022- жыл-дар 3000,0 3000,0 3000,0      3000,0
2.5. Социалдык мүнөздөгү коркунучтарга даярдыкты жогорулатуу үчүн: “Терроризм өзгөчө кырдаалдардын булагы катары” деген  темада изилдөө жүргүзүү 2022- ж. 300,0   300,0 300,0   300,0
 2.6. Имараттарды

реконструкциялоо,

оңдоо….жана

туруктуулугун

күчөтүү….боюнча

техникалык…жана

конструктивдүү

чечимдердин

каталогун түзүү

2018-2022-жыл-дар 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
2.7. КР ӨКМнин алдындагы Жарандык коргонуу боюнча адистерди даярдоо жана кайра даярдоо борборунун курамында “Жарандык коргонуу жаатындагы изилдөөлөр” кафедрасын түзүү (КР ӨКМди оптималдашты-руунун жүрүшүндө)  2018-

ж . III

квар-

тал

100,0 100,0 100,0 100,0
3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калктын коопсуздук маданиятын жогорулатуу

 

3.1. Билим берүүнүн бардык деңгээлиндеги милдеттүү программага “Жашоо-тиричилик коопсуздугунун негиздери” боюнча окуу предметин киргизүү 2019-2022- жыл-дар 11 635,5 11 635,5 11 635,5 11 635,5 _
3.2. Кырсыктар-дын коркунучун азайтуу боюнча маалыматтык агартуучулук материалдарды иштеп чыгуу 2018-2022-жыл-дар 136,0     136,0 136,0     136,0 До-норлор
3.3. Жарандык коргонуу жаатындагы Маалыматтын саясаты концепциясын ишке ашыруу жана өркүндөтүү Дайыма 200,0 50,0   150,0 200,0 50,0 150,0 До-норлор
3.4. Калктын коопсуздук маданиятын жогорулатуу үчүн калкты окутуу жолдорун жана формаларын өркүндөтүү Дайыма 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 1 500,0 0,0 1 500,0 До-норлор
3.5. Калкты өзгөчө кырдаалдардагы аракеттерге үйрөтүү боюнча пилоттук негизинде окутуу-консультациялык пунктарды түзүү 2019-ж. 50,0 50,0 50,0 50,0
2-артыкчылыктуу багыт: Кырсыктардын коркунучун башкаруунун уюштуруу-укуктук алкагын өркүндөтүү
 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын ченемдик укуктук базасын жана уюштуруу түзүмүн өнүктүрүү

 

4.1. Жарандык коргонуу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды учурдагы шарттарга жана талаптарга шайкеш келтирүү (Жарандык коргонуунун маалыматтык системасы жөнүндө, Жарандык коргонуунун кызматтары жөнүндө жоболор ж.б.) 2018-2022- жыл-дар 50,0 50,0 50,0 50,0
4.2. Шашылыш медициналык жардам кызматын түзүү жана ишин уюштуруу 2018-2022- жыл-дар 9 300,8 3 000,0   6 300,8 9 300,8 3 000,0 6 300,8 Немец өнүктү-рүү банкы
4.3. Радиоктивдүү кооптуу калдыктар менен иштөө чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу 2019-ж. 600,0 600,0 600,0 600,0
4.4. Жарандык коргонуу жаатында көзөмөл механизмин бекемдөө үчүн ЧУАларды иштеп чыгуу/ кабыл алуу жана/ же өзгөртүүлөрдү киргизүү 2018-2022- жыл-дар 204,0 204,0 204,0  204,0
4.5. Кырсыктардын коркунучун азайтууну эске алуу менен шаар курууну жөнгө салуу механизмин иштеп чыгуу 2022-ж. 6 000,0 6 000,0 6 000,0  6 000,0
 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу секторлорунун ишине кырсыктар коркунучун башкаруу аспекттерин киргизүү жана кызыкдар тараптардын ортосунда өз ара аракеттешүүнү кеңейтүү 5.1. Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча тармактык жана аймактык  программа/ пландарды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу иштерин уюштуруу 2019-2022- жыл-дар 3 479,6 3 479,6 3 479,6  3 479,6
5.2. Кырсыктардын коркунучун баалоонун негизинде калктуу конуштардын жана объекттердин коопсуздук паспортторун иштеп чыгуу 2019-2022- жыл-дар 6,60 6,60 6,60 6,60
5.3. Өнүктүрүүнү пландоонун методикасына кырсыктардын коркунучун баалоону киргизүү жана кырсыктардын коркунучун эске алуу менен пилоттук негизде социалдык-экономикалык өнүктүрүү пландарын жаңылоо 2019-ж. 111,60 111,60 111,60 111,60 До-норлор
5.4. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу маселелери боюнча эки тараптуу, региондук жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү

 

2018-2022- жыл-дар 58 616,0 27 200,0 31 416,0 43 416,0 12 000,0 31 416,0 До-норлор 15 200,0  15 200,0
5.5. Калктуу конуштардын жана объектилердин типтүү коопсуздук паспортторун иштеп чыгуу жана бекитүү, ошондой эле Кыргыз Республикасы-нын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, жергиликтүү мамлекеттик администрация-лардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аппараттарынын кызматкерлерин тийиштүү окутуудан өткөрүү 2018-ж. 30,000 30,000 30,000 30,000
6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда бирдиктүү маалыматтык башкаруу системасынын  автоматташты-рылган башкаруу жана кабарлоо системасын өнүктүрүү

 

6.1. Региондук деңгээлде калкка кабарлоо жана маалымдоонун жалпы мамлекеттик комплекстүү системасы үчүн теле жана радио берүү каналдарын камтуу боюнча программалык-аппараттык комплексти орнотууга карата иштердин комплексин жүргүзүү:

— Бишкек ш., Ош ш., Чүй облусу (2018- ж.)

— Нарын облусу (2018-2020-жылдар)

2019-2022- жыл-дар 181 000 0,0 181000,0 73562,0  73562,0   БУУӨП 107 438,0
6.2. Республиканын региондорун бирдиктүү нөөмөттүк-диспетчердик кызматка (112-системасын) кошуу:

— Чүй, Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустары (2018-ж.)

— Нарын, Талас облустары (2018-2020-жылдар)

2019-2022- жыл-дар 90 000 90 000 59 717,0  59717,0 БУУӨП  30283,0  30 283,0
6.3. Потенциалдуу кооптуу участкаларга жана объекттерге мониторинг жүргүзүү системасын Бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасына интеграциялоо (анын ичинде «Коопсуз шаар» долбоорун интеграциялоону эске алуу менен) 2019-2022- жыл-дар 455 000,0 455 000,0 455 000,0
6.4. Катуу жер титирөөлөр болгон учурда эрте эскертүү системасын түзүү

 

2020-2022- жыл-дар 180,00 180,00 180,0 180,0
6.5. Телерадио-берүүлөрдү, байланыш операторлорун жана кабелдик телекөрсөтүүлөрдү калкка эрте кабарлоо жана маалымдоо системасына кошуу 2019-2020- жыл-дар 2363,60 2363,60 2363,60  2363,60
3-артыкчылыктуу багыт: Каршы туруу потенциалын чыңдоо максатында кырсык коркунучун азайтуу боюнча чараларга инвестициялар
7. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу,  анын ичинде климаттын өзгөрүү шартында кооптуулук деңгээлин азайтуу боюнча чараларды ишке ашыруу

 

7.1.Өзгөчө кырдаалдардын болуу коркунучун төмөндөтүүгө багытталган атайын жана алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү Дайыма  5128284,0  5128284,0  2 993 580,0 2784194,0 136 000,0 До-норлор  2134704,0 2134704,0
7.2. Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча митигациялык долбоорлорду ишке ашырууга инвестиция-ларды тартуу 2018-2022- жыл-дар 6800,00 6800,00 6800,00 6800,00
7.3. Кырсыктардын коркунучун азайтуу үчүн климаттын өзгөрүшүнө туруктуулугун жогорулатууга багытталган долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу жана долбоорлорду ишке ашыруу 2018-2022- жыл-дар  22451,80 393,00 22058,80 22451,80 393,00 22058,80 ЕРӨБ
7.4. Потенциалдуу коркунучтуу участоктордун кооптуулук деңгээлин төмөндөтүү боюнча..“Жашыл долбоорду”.ишке ашыруу 2018-2022- жыл-дар 20543,5  13281,5 3261,6 4000,0  20543,5  13281,4 4000,0 ӨЭУ
7.5. Жарандык коргонуу кызматтарынын материалдык-техникалык жабдылышын жакшыртууга багытталган долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу жана долбоорлорду ишке ашыруу 2019-2022- жыл-дар 15000,0 15000,0 1402,60 179,6 13 597,4 13 597,4
8. Кырсыктардын коркунучунан камсыздандырууну өнүктүрүү жана кырсыктардын коркунучун азайтууга ички инвестиция-ларды тартууга дем берүү

 

8.1. Турак жайларды табигый кырсыктардан милдетүү камсыздандыруу системасын өркүндөтүү 2019-2022- жыл-дар 136000,0 136000,0  136000,0 136000,0
8.2. Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча чараларды каржылоо каражаттарын иштеп чыгуу 2019-2022- жыл-дар 68000,0 68000,0  68000,0 68000,0
8.3. Кырсыктардын коркунучун азайтууга жергиликтүү инвестиция-ларды тартууга дем берүү механизмин иштеп чыгуу 2019-2022- жыл-дар 150,00 150,00 150,0 150,00
9. Социалдык объектилердин жана инфратүзүм-дөрдүн кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу

 

9.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 30.07.2015-жылдагы..№..551 токтому…менен бекитилген «2015-2024-жылдарга Кыргыз Республикасында коопсуз мектептер жана мектепке чейинки билим берүү уюмдары» программасын ишке ашыруу 2018-2024- жыл-дар  2500000,0  2500000,0 2500000,0  1300000,0

 

  1200000,0 ДБ
9.2. Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу үчүн ирригациялык системаларды модернизациялоо 2022-ж. 68 000,0  68 000,0 68 000,0   68000,0
 9.3….Калдык

сактоочу

жайларды жана

кен калдыктарын

рекультивациялоо:

— Миң-Куш а., Жумгал р-ну, Нарын облусу;

— Кажы-Сай а., Тоң р-ну, Ысык-Көл облусу;

— Шекафтар а., Чаткал р-ну, Жалал-Абад облусу

2019-2023- жыл-дар 795 776,0  39788,80  755987,2 795776,0 39788,80 755987,2   РФ-75%;
РК-15%;
РТ-5 %;
9.4. Саламаттык сактоо объектилеринин туруктуулугун баалоо иштерин жүргүзүү 2019-2022- жыл-дар 10200,0 10200,0 10200, 10200,0 До-норлор
4-артыкчылыктуу багыт:  Натыйжалуу чара көрүүнү камсыз кылуу үчүн кырсыктарга даярдыкты күчөтүү
 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даярдык деңгээлин жана чара көрүү потенциалын жогорулатуу, анын ичинде шашылыш кызматтардын дагы

 

10.1. Өзгөчө кырдаалдардан жабыр тарткан калкка өз убагында шашылыш медициналык жардам көрсөтүү үчүн мобилдик госпиталдарды түзүү 2018-2022-жыл-дар 8 976,0 8 976,0 8 976,0 8 976,0 До-норлор
10.2. Биологиялык-социалдык мүнөздөгү коркунучтарды азайтуу максатында ветеринардык коопсуздукту камсыз кылуу үчүн санитардык инфратүзүм тармагын түзүү 2018-2022-жыл-дар 1 000,0 700,0 300,0 1 000,0 1 000,0
10.3. Жер-жерлерде 22 өрттөн-куткаруу бөлүмдөрүн түзүү жана аларды жабдуу 2019-ж. 68 963,7 68 963,7 68 963,7 68 963,7
10.4. Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын бардык деңгээлдеги башкаруу даярдыгын жогорулатуу 2018-2022- жыл-дар 900,0 300,0 600,0 300,0 300,0 300,0
 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарандык коргонууну уюштуруу жана жүргүзүү боюнча кызмат адамдарын даярдоо системасын өнүктүрүү

 

11.1. Жарандык коргонуу жаатындагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуу боюнча окуу программаларын жана методдорун өркүндөтүү  2018-2022- жыл-дар 6 800,0 6 800,0 6 800,0 6 800,0
11.2. Кызматчыларды Жарандык коргонуу боюнча аралыктан окутуу системасын иштеп чыгуу жана киргизүү 2019-2022- жыл-дар 34 000,0 34 000,0 34 000,0 34 000,0
   12. Өзгөчө кырдаалдардан кийин калыбына келтирүүдө, координациялоо механизмин өркүндөтүү

 

12.1. Узак мөөнөттө калыбына келтирүү иштерин координациялоо маселелери боюнча укуктук жана уюштуруучулук  негиздерди иштеп чыгуу 2019-ж. 136,0 136,0 136,0 136,0 До-норлор
12.2. Жай өнүгүп жаткан коркунучтарга, терс опурталдарга  чара көрүү механизимин иштеп чыгуу 2018-2022- жыл-дар 93,4 93,4 93,4 93,4
12.3. Жыныстык жана жаш курактык, гендердик аспектилерди эске алуу менен гуманитардык жардамдарды берүү боюнча минималдуу стандарттарды иштеп чыгуу 2019-2020- жыл-дар 136,0 136,0 136,0 136,0 До-норлор

 

Жыйынтыгы: Концепциянын бюджети

Баардыгы пландалган 12 маселе

Иш-чаралардын баардыгы 54

Ишке ашыруу мөөнөтү Ишке ашыруу боюнча чаралар үчүн ресурстарды керектөө Ишке ашыруу боюнча чаралар үчүн

каржылоо мүмкүндүгү

Финансылык үзгүлтүк
Ишке ашырууга баардык чаралар (1+2) Бюджет (1) Бюджеттен тышкары каражаттар (2)

 

Ишке ашырууга баардык чаралар (1+2) Бюджет (1) Бюджеттен тышкары каражаттар

(2)

Ишке ашырууга баардык чаралар (1+2) Бюджет (1) Бюджеттен тышкары каражаттар (2)

 

Республикалык бюджет Жер.бюджеттер Республикалык бюджет Жер. бюджеттер Көлөм Каржылоо булагы Республикалык бюджет Жер. бюджеттер
2018-2020 жылдар  9 839 910,7 5 306 867,0 3 561,6 4 528 782,1  7 011 704,2 4 180 056,6 77 870,6 2 753 777,1 2 828 206,4 2 202 704,0 625 202,4
% 100     71,26           28,75      

 

Print Friendly, PDF & Email