Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору жөнүндө Жобосунун долбоору

0
959 просмотров

долбоор

 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН

ТОКТОМУ

 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо Борборунун Жобосун бекитүү жөнүндө”

          Кыргыз Республикасынын “Жарандык коргонуу жөнүндө” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык жана Жарандык коргонуу жаатындагы иш-чараларды камсыздоо максатында,

 1. Тиркелген Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору жөнүндө жобобекитилсин.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 9-февралындагы № 35 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигини алдындагы Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо жөнүндө” токтомунун 2-пункуту күчүн жоготту деп табылсын.
 3. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет.

         Премьер-министр                                                     М.Д. Абылгазиев

долбоор

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору жөнүндө Жобо

 1. Жалпы жобо
 2. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору (мындан ары Борбор) Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (мындан ары Министрлик) жарандык коргонуунун жетектөөчү, командачы-жетектөөчү курамын, мамлекеттик бийлик органдарынын, уюмдардын, мекемелердин кызмат адамдарын, жергиликтүү калкты ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын угуучуларын жана студенттерин өзгөчө кырдаалдагы иш-аракетке даярдоону жана окутууну уюштуруу боюнча ведомстволук бөлүгү болот.
 3. Борбор өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, башка ченемдик укуктук актыларына жана Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн жалпы аскердик уставына ошондой эле ушул Жобого таянат.

Борбор кафедраларга бекитилген илимий-теориялык жана усулдук программаларды окутууга/даярдоого уюштурууда керектүү денгээлде камсыздоочу профессордук-окутуучу курамды жана окутууга жардамчы кызмат адамдарын тартат.

 1. Борбор юридикалык жактын статусуна ээ жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, штампы, Казыналык системасында алыш-бериш жана башка эсептери, желеги, белгилери жана башка өзгөчөлүктөрү болот.

      Борбор жогорку жана орто кесиптик билими бар, Министрликте практикалык ишмердүүлүк стажы бар, аскер кызматчылары жана жарандык кызматчылар менен комплектелинет.

 Борбордун «Өрт коопсуздугу» кафедрасынын штатын комплектөөдө Н.Исанов атындагы Кыргыз Мамлекеттик Курулуш, Транспорт жана Архитектура Университетинин Иновациялык кесиптик Институту менен макулдашат.

 1. Борбордун толук аталышы:

— мамлекеттик тилде: Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана

кайра даярдоо борбору;

— расмий тилде: Центр подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.

 1. Борбордун юридикалык дареги: Чүй облусу, Аламүдүн району, Ленин айылы, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер шаарчасы.
 2. Борбордун милдеттери
 3. Борбордун милдеттери:

— жарандык коргонуу жаатындагы адистерди окутуу, даярдоо жана кайра даярдоо;

— жарандык коргонуу жаатындагы адистердин квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик өсүү үчүн шарттарды түзүү;

— жарандык коргонуу жаатында ишмердүүлүктү жүзөгө ашырууда актуалдуу көйгөйлөр боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү;

— Кыргыз Республикасынын калкын жарандык коргонууну уюштуруудагы жана жүргүзүүдөгү аракеттерге үйрөтүү боюнча бирдиктүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

— Министрликтин илимий-изилдөө иштерин уюштуруу, жүргүзүү жана Жарандык коргонуу тармагындагы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгууга катышат;

— Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын профилдик кафедралары жана башка мамлекеттердин окуу жайлары менен тыгыз байланышта иштешүү жана атайын сабактардын бирдей окуу пландарын жана программаларды биргелешип иштеп чыгуу;

— профессордук-окутуучу курамдын окуу-методикалык ишмердүүлүгүн  жакшыртуу;

— профессордук-окутуучу курамдын, илимий-педагогикалык кызматкерлердин, угуучулардын жана студенттердин негизги биргелешкен чыгармачыл эмгеги менен өнүктүрүү аркылуу колдонмо илимдерден алынган натыйжаны окуу процессинде колдонуу.

 1. Борбордун функциялары
 2. Борбордун функциялары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

— бир жылга карата Борбордун иш планын  иштеп чыгуу жана белгиленген тартипте Министрлик менен бекитүү үчүн берүү;

— бир жылга карата Борбордун комплектилөө планын иштеп чыгуу жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Премьер-министри менен бекитүү үчүн берүү;

— Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин жана административдик ведомстволорунун, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ошондой эле уюмдардын менчигинин түрүнө карабастан жарандык коргонуу тармагындагы кызмат адамдарын жана адистерин даярдоо жана кайра даярдоо;

— Министрликтин түзүмдөрүнүн өрт-куткаруу бөлүктөрүнүн жана ыктыярдуу түзүмдөрүнүн өрт коопсуздук жаатында кадрларын алгачкы жана профессионалдык жактан даярдоо;

— орто окуу жайлардын «Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери» жана жогорку окуу жайлардын «Турмуш-тиричилик коопсуздугу» сабагынын мугалимдерин, мамлекеттик эмес жана эл аралык уюмдардын кызматкерлерин, ошондой эле калкты өзгөчө кырдаалдагы жүрүм-турум эрежелерине жана сактануу ыкмаларына окутуу;

— «Өзгөчө кырдаалдардан коргоо» жана «Өрт коопсуздугу» адистиги боюнча студенттердин кесиптик билимин өздөштүрүүгө, кызматтык милдеттерин ийгиликтүү аткарууга көмөк көрсөтүү;

— угуучуларды жана студенттерди заманбап талаптарга жооп берген окуу процессин жаңы усулдар боюнча, илимдин жаны жетишкендиктери жана техникалары, жашоодон алынган маселелерди эске алып даярдоонун сапатын жогорулатуу;

«Техносфердик коопсуздук» багытында окуу-усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын жана орто кесиптик окуу жайларынын профессордук-окутуучу курамы менен түздөн-түз иш жүргүзүү;

— профилдик кафедралардын студенттери менен жарандык коргонуу үчүн маанилүү темалар жана чөйрөлөр боюнча биргелешкен илимий-изилдөө иштерин (студенттер менен илимий-изилдөө иштерин) уюштуруу;

— Борбордун, Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын Окутуу борборунун окутуу процесстерин, Министрликтин аймактык бөлүктөрүнүн, жогорку жана орто кесиптик окуу жайлардын профилдик кафедраларынын Жарандык коргонуу курстарын илимий-методикалык жана окуу-усулдук жактан камсыздоо;

— Министрликтин борбордук аппаратында жана башка түзүмдүк бөлүктөрүндө «Техносфердик коопсуздук» багытындагы студенттердин тажрыйбалар жана окутуунун бардык түрлөрүн уюштурууда көмөктөшүү;

— мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр жаатында иш-чараларды жүргүзөт;

— Жарандык коргонуу багытындагы билимдерди жайылтуу, жарандык коргонуу боюнча окуулук жана усулдук материалдарды даярдоо жана чыгаруу, конференцияларды жана семинарларды өткөрүү.

 Борбордун укуктары

 1. Борбор төмөнкүдөй укуктарга ээ:

— угуучуларга окуганы жөнүндө сертификат жана күбөлүктөрдү берүү;

— Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрине угуучулардын окууга келбеген категориялары жөнүндө маалыматты жана аларга тартиптик чара колдонуу үчүн сунуш берүүгө;

— Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин көзөмөлдөөчү орун басары менен макулдашылгандан кийин окутуу программаларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө;

— Борбордун илимий-изилдөөчү жана окуу-усулдук ишин уюштуруу үчүн уюмдардан керектүү маалыматтарды суроого жана алууга;

— илимий-изилдөө эмгектерин, окуу-методикалык колдонмолорду, брошюраларды, окуу китептерди чыгарууга;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келишимдерди, контракттарды жана макулдашууларды түзүү менен акы алып окутуу кызматын көрсөтүүгө;

— Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Борбордун бөлмө-жайларын жана техникалык жабдууларын конференцияларды, семинарларды жана «тегерек үстөлдөрдү» өткөрүү үчүн берүүгө, ошондой эле кампалардын жана бокстордун имараттарын жеке жана юридикалык жактарга берүүгө;

— угуучуларды окутууда жана Борбордун профессордук-окутуучулар курамынын квалификациясын жогорулатууда Министрликтин макулдугу менен башка мамлекеттердин Жарандык коргонуу жаатындагы жогорку окуу жайлары менен кызматташууга;

— Борбордун ишмердүүүлүгүнө тиешелүү болгон Министрликтин жетекчилеринин чечимдеринин долбоорлору менен таанышууга;

— Борборго профессордук-окутуучулар курамын тандоодо жана жайгаштырууда комиссиянын курамында катышууга;

—  угуучуларды даярдоодо окутууну өткөрүүнүн ыкмаларын формасын өз алдынча белгилөөгө;

— Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн жалпы аскердик уставдарында жана эмгек Кодексинде каралган укуктарды колдонууга;

      — Борбордун ишмердүүлүгүнө керектүү болгон материалдарды Министрликтин түзүмдүк бөлүктөрүнүн алууга;

      — башка жогорку окуу жайлардын окутуучуларын ишке тартуу үчүн саатына жараша акы төлөө фонду болууга.

     Борбордун жетекчилигинин милдеттери

 1. Борборду жетекчи башкарат, аны бул кызматка Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрдин сунуштамасы боюнча дайындайт жана бошотот.

Борбордун жетекчиси бирдиктүү башкаруу тартиби менен укуктарын жана милдеттерин, Борборго жүктөлгөн иш-милдеттерди жана тапшырмаларды жүзөгө ашырат.

 1. Борбордун жетекчиси министрге жана анын орун басарларына баш ийет.

Борбордун начальнигинин милдеттери:

— Борбордун уюштуруу-штаттык структурасын Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрине бекитүүгө берүү;

— Борбордун күндөлүк ишин, илимий-изилдөө, окутуу-усулдук жана пландык-отчеттук иштерин жетектөө;

— Борбордун туруктуу курамын алуу, жайгаштыруу жана аскердик (эмгектик) тарбиялоо;

— Борбордун өздүк курамынын функциялык милдеттерин бекитүү;

— окуу-усулдук жыйындарды жана кеңешмелерди уюштуруу жана өткөрүү;

— окутуу үчүн пландалган кызмат адамдары Борборго өз убагында жиберилишин такай контролдоо;

— окуу процессин контролдоо, өтүлгөн сабактардын сапатын такай текшерип туруу, окутуу программаларды жана окутуу жадыбалдарын аткаруу;

— айрыкча маанилүү жана татаал темалар, окутуу программалар боюнча угуучулар менен сабактарды өтүү;

— окуу процессинин жүрүшүндө тартип бузгандарга окуудан чыгарууга чейинки зарыл чараларды колдонуу, ал жөнүндө угуучуну жиберген жетекчилерге жазуу жүзүндө маалымдоо;

— Борбордун чарбалык жана финансылык ишин жетектөө.

 1. Илимий-изилдөөчү жана окуу-усулдук ишти уюштуруу
 2. Борбордо төмөнкүдөй документтер иштеп чыгарылат жана жүргүзүлөт:

— Жарандык коргонуу жаатында калкты даярдоо боюнча уюштуруу-усулдук көрсөтмөсү;

— жылдык комплектилөө планы;

— жерине барып окутуу планы;

— жылдык илимий-изилдөө иштеринин планы;

— айлык иш пландар;

— жылдык окутуу жүктөмүнүн планы;

— мугалимдердин өздүк иш пландары;

— окуу-материалдык базаны өркүндөтүү планы;

      — өрт-куткаруу бөлүктөрүнүн кызматкерлерин даярдоо боюнча жылдык календардык планы;

— өткөрүлүүчү сабактардын жадыбалы;

— жумалык сабактардын жүгүртмөсү;

— окуу жылына жылдык окуу планы;

— кафедранын жыйындарынын протоколдорун каттоо журналы;

— сабактарды эсепке алуу журналы.

 1. Борбордун окутуучу курамы утурумдук жана туруктуу курамга жана өзгөрмө курамга бөлүнөт. Өзгөрмө курам саатына жараша акы төлөө негизинде башка билим берүү мекемелеринин окутуучуларынан түзүлөт. Аскер кызматчы болгон окутуучулар Министрлик уюштуруучу командирлик даярдануу системасындагы сабактарга тартылат.
 2. 13. Илимий-изилдөө жана окутуу-усулдук иштерди жүргүзүү маселеси Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министри бекитүүчү тийиштүү буйруктар менен жөнгө салынат.
 3. 14. Борборду угуучулар менен комплектилөө Угуучуларды комплектилөө планынын жана Борбордун жылдык планынын негизинде ишке ашырылат.
 4. 15. Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана административдик ведомстволордун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана уюмдардын Жарандык коргонуунун башчыларына калкты Жарандык коргонуу жаатында даярдоо боюнча уюштуруу-усулдук көрсөтмөсүнүн, комплектилөө жана жерине барып окутуу планынын көчүрмөлөрү жиберилет, алар ошого жараша угуучулардын тизмесин беришет жана окууга угуучулардын катышуусун камсыздайт.

Борборго угуучуларды борбордун жетекчиси же окуу-усулдук бөлүмүнүн башчысы угуучулардын тизмесине жараша, жолдомолордун жана өздүгүн тастыктаган (Ош шаары) документтердин негизинде кабыл алышат.

 1. 16. Окуу процессинин аягында угуучулар зачет тапшырат, зачет тапшыргандарга окуганы жөнүндө сертификат/күбөлүк берилет, кайрадан окутулгандарга ошол күбөлүктөрүнө тиешелүү жазуу жазылат.
 2. Материалдык-техникалык жана финансалык камсыздоо
 3. 17. Материалдык-техникалык камсыздоо Министрлик тарабынан штаттык жабдуулар табели жана Борбордун жетекчисинин

өтүнмөлөрүнө ылайык уюштурат.

 1. 18. Борбордун иши республикалык бюджеттен, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардан каржыланат.
 2. Борбордун мүлкү
 3. 19. Борбордун карамагындагы бекитилген негизги каражаттар жана материалдык баалуулуктар Борбордун негизги мүлкүн түзөт.

Борбордун карамагындагы негизги каражаттарды жана колодонуудагы мүлктөрдү тартып алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жүргүзүлөт.

 

Негиздеме-маалымкат«Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо борбору жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбооруна

 Максат жана милдет

Ушул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору Кыргыз Республикасынын 2018-жылдын 24.05. № 54 «Жарандык коргоону жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана 2016-жылдын 8-декабрындагы № 648 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгүн оптималдаштыруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна ылайык, ошондой эле Республикасынын мыйзамдарына карама-каршылыктарды жана боштуктарды жоюу боюнча Кыргыз Республикасынын Жарандык коргоонуу жаатындагы мыйзамдарды өркүндөтүү максатында иштелип чыккан.

 1. Баяндоочу бөлүк

Кыргыз Республикасы өзүнүн кайталангыс географиялык абалынан улам, көптөгөн табигый кырсыктарга дуушар болуучу мамлекет болуп эсептелет. Геологиялык, климаттык олуттуу коркунучтар жана климаттын өзгөрүүсүнүн глобалдуу көйгөйү калкка жана республиканын экономикасына дайыма терс таасирин тийгизет. Табигый жана техногендик чөйрөлөрдүн өз ара көз карандылыгы күчөдү. Биздин республикабыз үчүн мурун мүнөздүү болбогон кырсыктардын жаңы түрлөрү пайда болууда. Кыргыз Республикасында социалдык жана экологиялык өзгөчө кырдаалдар коркунучунун деңгээли жетишерлик жогору деп статистика тастыктап турат.

Жыл сайын өлкөдө республиканын экономикасына олуттуу зыян келтирген 200гө жакын ар кандай өзгөчө кырдаалдар катталат.         Мунун баары бизди, өзгөчө кырдаалдардан калкты жана аймактарды коргоо, келечектеги коркунучтарды жана тобокелдиктерди алдын ала билуу үчүн жаңы жолдорду издеп чыгууга мажбур кылат.         Заманбап шарттарда адамдын ден соолугу жана коопсуздугу боюнча маселелерди чечүү өтө актуалдуу болуп саналат. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын коргоо даражасын жогорулатууну камсыз кылган калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, ошондой эле башкаруу органдарын, күчтөрүн жана калкты өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда иш-аракет кылууга даярдоону ар тараптуу изилдөө зарылчылыгы бар.         Жогоруда аталган маселелерди чечүүгө Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (мындан ары Министрлик) алдында Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо Борбору (мындан ары Борбор) түзүлгөн.

Калкты жана аймактарды  өзгөчө кырдаалдардан коргоо боюнча Министрлик тарабынан акыркы он жылдык ичинде жүргүзүлгөн практикалык тажрыйбалар  Борбордун негизги ишмердүүлүгүндө камтылган.

2017-жылы Министрликтин ишмердүүлүгун оптималдаштыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 8-декабрындагы  токтомунун негизинде,  Министрликтин алдындагы Өрткө каршы мамлекеттик Агенттиги (мындан ары Агенттик) Министрликке кошулуп, Министрлик кайрадан түзүлгөн.

Агенттиктин негизги милдети болуп кадрларды кесиптик даярдоо болуп эсептелинген. Ал эми кесип боюнча негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр болгон:

— кызматтарды көрсөтүүлөр менен камсыз кылууда — адистерди даярдоо жана кайра даярдоо, жумушчуларды, кызматкерлерди, студенттерди, окуучуларды өрт коопсуздугу боюнча чараларды аткаруу жаатында окутуу;

 • колдоодо — Агенттиктин кызматкерлерин даярдоо жана кайра даярдоону уюштуруу жана ишке ашыруу, алардын квалификациясын жана кесиптик көндүмдөрун жогорулатуу, окуу процессин программалык-усулдук камсыздоо.

Бирок, Агенттик реорганизация болгондугуна байланыштуу, кызматкерлерди даярдоо жана кайра даярдоо, алардын квалификациясын жана кесиптик көндүмдөрүн жогорулатуу, ошондой эле жумушчуларды, кызматкерлерди, студенттерди, окуучуларды өрт коопсуздугу жаатында окутуу боюнча милдеттер Борборго жүктөлдү.

Бул Жарандык коргонуунун Мамлекеттик тутумун өркүндөтүүгө, табигый кырсык коркунучун баалоо боюнча комплекстик тутумун өнүктүрүүгө уюштуруу-укуктук базасын түзүүгө мүмкүндүк берет жана шайкештик келген Жарандык коргонуу жаатындагы республикабыздагы улуттук мыйзамдарын, коркунучтуу табигый кубулуштарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоонун мамлекеттик комплекстик тутумун түзүү, тобокелдин интегралдык көрсөткучтөрүн иштеп чыгуу, өзгөчө жана кризистик кырдаалдар пайда болуунун комплекстик талдоо жүргүзүү ыкмаларын киргизүү менен коштолгон, ошондой эле өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жана себептерин изилдөө боюнча илимий-техникалык программаларын өнүктүрүү.

 1. Мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, адам укуктарын коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттеринин көрүнүштөру

Бул токтомдун долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, адам укуктарын коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс кесепеттерине алып келиши мүмкүн эмес.

            4. Коомдук талкуулоонун жыйынтыктары боюнча маалымат            «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндөгу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин талаптарына ылайык, бул токтомдун долбоору коомдук талкулоодон өткөрүү үчүн Өкмөттүн расмий сайтында жарыяланган.

            5. Мыйзам долбоорунун мыйзамдарга ылайык келүүсүнүн талданышы            Бул токтомдун долбоору колдонуудагы мыйзамдарга, ошондой эле белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы мүчө болгон эл аралык келишимдердин нормаларына карама-каршы келбейт.

            6. Каржылоо зарылчылыгы жөнүндө маалымат            Бул токтомдун кабыл алынышы мамлекеттик бюджеттен кошумча каржылык чыгымдарды алып келбейт.

             7. Жөнгө салуучу таасирди талдоо тууралуу маалымат            Жөнгө салуучу таасирди талдоо талап кылынбайт, себеби токтомдун долбоору ишкердикти жөнгө салууга багытталган эмес.            Жогоруда айтылгандардын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Жарандык коргонуу адистерин даярдоо жана кайра даярдоо Борбору жөнүндө жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору карап чыгуу жана макулдашууга киргизилип жатат.

Министр                                                           Н.С. Мирзахмедов

 

Print Friendly, PDF & Email

ЖООП КАЛТЫРЫҢЫЗ

Please enter your comment!
Please enter your name here